ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริการการศึกษาอีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 11

Spread the love

                       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร จะจัดโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 11 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการที่นำเสนอผ่านแนวคิดใหม่ในการบริหารการศึกษา จึงขอให้ท่านผู้สนใจได้เผยแพรผลงาน รายละเอียดการประชุมวิชาการดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.edamudru.com เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์  : 0 4224 8680 ต่อ 1701 และ 0 4224 8680

โทรสาร    : 0 4224 8680

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.