ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) “นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs”

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)
“นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs”

การบริการวิชาการสู่สังคมนับเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของทุกมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ภายใต้บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองโลก ความต้องการและความคาดหวังต่อบทบาทด้านนี้ของมหาวิทยาลัยต่อสังคมก็มีมากขึ้นเช่นกัน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวทำให้พันธกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคมต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านบริการวิชาการของบุคลากรจากหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันต่าง ๆ รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการบริการวิชาการ นอกจากนั้นยังสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกัน จึงกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) “นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยกิจกรรมในการจัดประชุมจะประกอบด้วยการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริการวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการนำเสนอจากนักวิชาการทั้งการนำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://kku.world/z4yht

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริการวิชาการ งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 043-009-700 ต่อ 44534
โทรสาร. 043-202-408
E-mail. prapaprn@kku.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย