ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ภายใต้ “เศรษฐกิจสีเขียวกับพลังการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ” ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้นำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้อย่างยั่งยืน

          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่าน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง www.sskru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย