วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ” วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” [The 2nd Suan Sunandha National and International Academix Conference on Science and Technology  “Science , Technology   and Innovation for Sustainable Development ” (SsSci 2019)] ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมส่งผลงานต้นฉบับ บทคัดย่อ เรื่องเต็ม ตามรูบแบบที่กำหนดได้ทาง http://conference.ssru.ac.th/sssci2019 จนถึง วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์     : 0 2160 1143 – 45 ต่อ 16, 27

โทรสาร       : 0 2160 1146

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.