ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท”

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท”

ด้วยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอรับทุนหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ประชุมวัน อังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) Meeting ID: 941 8396 5532 Passcode: 891481
  • กำหนดการ https://me-qr.com/th/mobile/pdf/10071826

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย