วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดทำวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ Western University Research Journal of Humanities and Social Science (ISSN 2465-3578) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นการสนับสนุนทางวิชาการแก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน, ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม)

ทั้งนี้วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยได้บรรจุในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 และอยู่ในช่วงขอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567

สามารถจัดส่งบทความได้ที่ www.western.ac.th หรือ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/WTURJ/index พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันเวลาที่กำหนด

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย