วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการ/ วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม “ระเบียบคณะการการอุดมศึกษา”ว่าด้วยหลักเกณฑ์ พิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผ่ยแพร่ผลงานทาวิชาการ พ.ศ 2556 กำหนดให้เป็นสำหรับบุคลากรในอุดมศึกษา อาทิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  และอารย์ผุ้สอบวิทยานิพน ระดับปริญญาเอก ในฐานนะเงื่อนไขของการสำเร็จ สมาคมเกษตรศาสตร์จึงมีดำริ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/ วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้ง ที่ 1  ประจำปี 2561 ขึ้ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 2 รหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต

สารถดูรายละเอียได้ที่ www.facebook.com/arm.red.94

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.