ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Spread the love

                     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหร่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 วัน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน และผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

                      ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ http://fms.vru.ac.th   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี่พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท ผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เลขบัญชี 980-0-82147-3 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรม พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ management@vru.ac.th  หรือโทรสาร 0-2529-3847

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์         : 02 529 3847, 02 909 1531-2

โทรสาร           : 02 529 3847

อีเมล               : management@vru.ac.th

ผู้ประสานงานโทรศัพท์  : 081 595 3541 ( อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ )

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.