ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

Spread the love

                   วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดจัดโครงการดังนี้

1.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562

2.  โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562

3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2562

                  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ โดยมีค่าลงทะเบียนโครงการละ 3,500 บาท ต่อท่าน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ umdc.tsu.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

ผู้ประสานงาน : 085 501 5995

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.