ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายระเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์ 085 222 4218 และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailocalsu.com 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย