ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

          ด้วย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา โดยมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย