ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/ วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

Spread the love

เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารนานาชาติ ทีมีคุณภาพตามระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่งานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 กำหนดเป็นเงื่อนไขสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ  อาจารย์วิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉเพาะอย่างยิ่ง ระดับปริญญาเอก ใน ฐานะเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ครั้้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  ณ  โรงแรมนานชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี, วันที่ 1-2 ธันวาคม ณ โรงแรม พีเอสยู ลอดจ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และวันที 26-27 มีนาคม  พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ทั้งนี้ เะพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคม จึงดำเนินการจัด การอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/ วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ทั้งนี้ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์”ดี” ขึ้นไปจะได้รับสิทธ์การตีพิมลงในวารสารระดับนานาชาติ

สามารถติดต่อสอบถาม นายสุทัศน์ แจ้โพธ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล์ : arm_nb080@hotmail.comและเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/ arm.red.94

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.