ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนงานวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ๒๕๖๑

Spread the love

การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนงานวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุมศึกษาขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เข้าฝึกอบรมเฉพาะด้านและเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงร่างงานวิจัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านยางพาราโนนักศึกษา สนองนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ปัญหาแรงงานการกรีดยางและการเพิ่มูลค่ายาางพาราด้วยนวัตกรรมและสร้างโอกาสต่อยอดในเชิงพาณิชย์

โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนงานวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ๒๕๖๑ หัวข้อ การประกวดโครงการร่างงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตนำยาง ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ระดีับปริญญาตรี สังกัดหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนงานวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ๒๕๖๑ โ ดยส่งใบสมัครมาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง                                                                   อีเมลล์ researchroat@gmail.com  ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โยจะประกาศรายชื่อผู้เข้ร่วมโคงการวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ขยายเวลาจากประกาศเดิมให้ส่งภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และประกาศรายชื่อในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.