ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม: การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป”

Spread the love

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำของประเทศ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (NICE 2022) “นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย โดยการประชุมทางวิชาการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

ในการนี้ คณะผู้จัดการประชุมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและ เข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2022 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล grad.edupsu@gmail.com, โทรศัพท์ 088-7925099 หรือผู้ดูแลระบบสมัครและอัพโหลดผลงาน นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทรศัพท์ 084-1956969

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย