ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ” สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” ( ลูกไก่ ) สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

Spread the love

                   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้กำหนดโครงการฝึกอบรม ” สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร E ชั้น 6 ห้อง Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

                   สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียนของทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ท่านทราบในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ทางอีเมล์ของผู้สมัคร และเว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางสาวรุจารินทร์ จิตต์แก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์วิจัยและบริหารธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 0 2763 2600 ต่อ 2760 โทรสาร 0 2763 2725 e-mail : rujerin@tni.ac.th เป็นผู้ประสานงานในการสมัครต่อไป ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.tni.ac.th/home/news/82/detail

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและบริหารธุรกิจ

นางสาวรุจารินทร์ จิตต์แก้ว (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)

โทรศัพท์   :    0 2763 2600 ต่อ 2760

โทรสาร     :   0 2763 2725

E-mail      :   rujerin@tni.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.