ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และสังคมแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้กฏระเบียบต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีการดำริจดฝึกอบรมเชิงปฏิบติการ เรื่องการเขียบบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติผ่านมาแล้ว 8 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ ดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในการนี้ สมาคม จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสถาบัน สมัครเข้าร้วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ทุกบทความที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิตีพิมพ์ในวาสารระดับชาติหรือนานาชชาติที่มีคุณภาพตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ (ขำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติ่ม)ได้โดยสามารภติดต่อสอบถาบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้งโพธ์ รองผู้จัดการสมาคมฯฝ่ายฝึกอบรม อีเมล: arm_nb080@hotmail.com และเฟสเบ๊ค: www.facbook.com/arm.red.94

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.