วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ระดับ 1 รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ระดับ 1 รุ่นที่ 2

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ระดับ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในหลักและแนวทางการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ในการดำเนินการ จัดทำโครงการวิจัยและวิธีในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการวิจัยประเภทต่าง ๆ และทราบถึงแนวทางการจัดทำและการสร้างแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ของโครงการวิจัย เป็นต้น

ซึ่งกำหนดจัดการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิก ค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดโดยไม่ถือเป็นการลาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
โทร. 092-5695292 (อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์)
โทร. 097-9245205 (น.ส.ศิวาพร อินทร์วารี)
โทรสาร. 0-5688-2523
E-mail: rdi@nsru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย