ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

Spread the love

                      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8  – 12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการได้ รวมถึงบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้เข้มแข็งและยังยืนต่อไป

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารนาแล้วเห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านจึงขอให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมในวัน และเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ technopolis.sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อ : คุณปิยมาศ มหาบุญญานนท์

โทรศัพท์           : 044 224820

โทรสาร             : 044 224814

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.