ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Spread the love

                      สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสำนักคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

                      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/BM94  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมให้ทราบในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ทางอีเมล์ผู้สมัครและทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.research.ubru.ac.th     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน  : นางสาวมาลัย สุวรรณผา

โทรศัพท์         : 0 4535 2000 ต่อ 5145

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.