ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ในการนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพอาสาสมัคร รวมรวมถึงทราบถึงวิธิปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 304 อาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวิชราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.