ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

        ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม MS Team ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท สามารถลงทะเบียนกรอกใบสมัครระบบออนไลน์และแนบหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://forms.gle/TgvhkzrYCtw6LYiCA  ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/16wwn_8tK6kUtB6H8XL3Ih02pX6eGLA5H/view 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย