วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์รุ่นที่ 1/2565

โครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์รุ่นที่ 1/2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผ่านระบบออนไลน์

เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินจากการทำแบบทดสอบ เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

*ผู้ที่เข้าอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th/archives/1348  ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย