ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์รุ่นที่ 2/2565

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์รุ่นที่ 2/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2565

วัน/เวลาการจัดงาน

  • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินจากการทำแบบทดสอบเพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรม ให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (https://research.dru.ac.th/archives/1656) ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

กำหนดการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์รุ่นที่ 2/2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โทร 0-2890-0001, 0-2890-1801 ต่อ 2082

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย