วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผ่านระบบออนไลน์ (Google meet)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินจากการทำแบบทดสอบ เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยผู้ที่เข้าอบรมมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (https://research.dru.ac.th/archives/1656)

ลงทะเบียนเข้าอบรมผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdforbqDvnv2hs2LDa4QyA6AA6KTpXOSHaORk27GH7AdH1Jfw/viewform?pli=1 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0-2890-0001, 0-2890-1801 ต่อ 2082

Avatar photo

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย