ขอเชิญเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิชาการมหาวิทยาลัยสันตพล

Spread the love

มหาวิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า วารสารวิจัยวิชาการมหาวิทยาลัยสันตพล Santapol  College Acaemic Journal : SCAJ” : ซึ้งมีคุณภาพจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อเป็นสือกลางเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานด้านวิชาการที่เป็นสิ่งส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และรวบรวมองความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ ซึ้งได้เปิดรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ จากนิพนธ์ทุกหน่วนงานทั้งภายในภายนอกวิทยาลัย โดยมีกำหนดจัดกำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ( มกราคม -มิถุนายน) และ (กรกฎาคม- ธันวาคม) นั้น

สามารถได้ที่ www.scaj.stu.ac.th  พร้อชำระค่าลงทะเบยนส่งบทความจำนวน 2,500 บาท

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.