ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐิ์และนวัตกรรมเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน ” วันนักประดิษฐ์ ” ประจำปี 2563

Spread the love

                      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน ” วันนักวิจัย ” ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม

1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง

2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อเกษตรสร้างมูลค่า

3. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

4. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

5. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0

6. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสีเขียว

                     จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่าน เสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องตามที่กำหนดข้างต้นเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานดังกล่าวฯ โดยจัดทำรายละเอียดของผลงานตามแบบนำเสนอ และส่งมายังฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ทางอีเมล์ : inventorday.rekm@nrct.go.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th  หรือ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=159

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.