ขอเชิญเสนอผลงาน และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Spread the love
ขอเชิญเสนอผลงาน และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมข้าวมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผลงานวิชาการด้านเกษตร อาหาร และสุขภาพ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดขึ้นระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้มีการต่อยอดขยายผลค้นคว้าและพัฒนางานวิจัย นำไปสู่ภาคปฏิบัติให้สามารถเกิดผลในเชิงพาณิชย์

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ เสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://conference.mju.ac.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย