ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมือในอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

Spread the love

คณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยฝร่งเศส(Franco-Thai Cooperamme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobiliy Programme/PHC SlAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัมนาความร่วมมือด้านอุมศึกษา การวิจัยและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัย
คณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อสถาบันศึกษาและบุคลากรของท่าน จึงประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะสนับสนุนค่าเดินทางระว่างประเทศสำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท/โครงการ/ปี(ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ๒ ปี) ส่วนรัฐบาลฝรังเศสจะสนับสนุนจะสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักค่าประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ทีสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันจัยในฝรั่งเศสและสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายไทยจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับอาจารย์นักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในไทย
ผู้ที่ประสงค์ข้อเสนอโครงการโปรดศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร http://inter.mua.go.th/ ภายไต้”Annoucement” โดยส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน ๖ ชุด(ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.