ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565

Spread the love

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (The 7th National Conference and The 3rd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Technology: IAMBEST 2022) ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 (การประชุมออนไลน์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ตลอดจน บุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
  • เพื่อความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งในระดับชาติต่อไป ในการนี้ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการวิชาการแก่สังคม
โทร. 09-0789-3114 (คุณนาราอร สว่างวงศ์)
โทร. 08-3066-5373 (เบอร์สำนักงาน)

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย