ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำรับผู้บริหาร (Hybrid Learning)

Spread the love

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำรับผู้บริหาร (Hybrid Learning)

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 2022 ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics in Management Decision Making Course)

วันเวลา/สถานที่ในการจัดงาน

  • วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4) หรืออบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

Data Analytics ถูกมองว่าเป็นขุมพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ ที่จะช่วยวิเคราะห์และสกัดข้อมูลให้ออกมาเป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลังยิ่ง เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ใช้ขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนได้ในท่ามกลางความมากมายมหาศาลของข้อมูล ช่วยเพิ่มช่องทางการตัดสินใจ และ Productivities ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ช่วยลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น และลดต้นทุนขององค์กร รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ในองค์กร

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในรูปแบบการเรียน Hybrid Learning ซึ่งจะประกอบด้วย การเรียนแบบออฟไลน์ (เดินทางมายังสถานที่จัดงาน) และการเรียนแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 28 (2) สำหรับหน่วยงานราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223
อีเมล pimphatsara@absolutealliances.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย