ขอเลชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

Spread the love
A2แก้1

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา มีกำหนดจัดประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้ง ๑๓ “ความพลิกผันของศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นยุคดิจิทัล:Humanities and Social Sociences Disruption in the Digital Era” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษาผุ้ที่สนใจทัเ่วไปทางด้านมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับประเทศ รวมถึงเป็นเวทรเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยออกสุ่สาธารณะชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา จึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่มประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ หมดเขตรับบทความ ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.