วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเชิงปฏิบัติการ”การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS)ประจำปี 2562″

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับคระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหอดล ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS) เพื่อบริหารการจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วงานแหล่งทุน และหน่วงานอื่นๆ โดยได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีการดำเนินการบริหาจัดงานวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ  NRMS มาอย่างต่อเนื่อง และต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปงานวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS ขึงต้อมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิบัตวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อผู้บริหาร นักวิจัย ผู้ประสานงานหน่วงานของรัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการการรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณบรูณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วงานของรัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานขอระบบรวมทั้งฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการบรมเชิงปฏิบัติการ”การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ”(ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 36 คน จึงขอเชิญผู้ประสงค์เข้ารับการบรมต้องการสมัครเข้ารับการบรมทางwebsite ของระบบ NRMS https://www.nrms.go.th/Home

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.