ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

Spread the love

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้แก้ไขระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาการนำหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ไปอ้างสิทธิดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายสินค้า รวมทั้งเพิ่มเติมแนวทางการพิจารณาผลงานที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ในการนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ระเบียบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม OR Code ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipthailand.go.th หรือสายด่วน 1368 หรือ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทรศัพท์ 0 2547 4634 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย