คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (รูปแบบออนไลน์) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

Spread the love
คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (รูปแบบออนไลน์) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดทำ “คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการววิจัย” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ สวทช. ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการทำงานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน และช่วยลดโอกาสการประพฤตผิดจริยธรรมการวิจัย ปัจจุบันคลังทรัพยากรฯ ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตรเรียนรู้ ได้แก่ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย 01, หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย 02, และหลักสูตรจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ โดยอนาคตอันไกล้นี้จะมีหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าถึงคลังทรัพยากรฯ ได้ที่ https://elearn.career4future.com จากนั้นเลือก “หมวดมาตรฐานและจริยธรรม” โดยสามารถนำไปประยุกต์การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรวิจัย และเมื่อทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย