การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2565

Spread the love

ด้วยกรมการศาสนา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่กรมการศาสนากำหนด เพื่อเข้ารับรางวัลฯ ดังกล่าว

ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอความร่วมมือให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดของท่าน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งมีคุณสมบัติและผลงานครบถ้วน ตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2554 และข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เลขที่ 477 หมู่ 7 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ –> เอกสารการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (ภายในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dra.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย