วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ” วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน “

                      วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
” วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มาเป็นประธานในการเปิดพิธี

และชมการจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการดั่งกล่าว ทั้งที่ยังได้รับมอบกระเช้าเป็นที่ระลึก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และในเวลาต่อมา เป็นการบรรยายเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 

 

โดย ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ศาสตราจารย์ สาขาการศึกษานอกระบบ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                          ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.กิตติ ตันเมืองปัก และผศ.ศาริศา สุขคง หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ระดับชาติ 4 กลุ่ม ได้แก่
– กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– กลุ่มครุศาสตร์
– กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.