งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

Spread the love

                             สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานดังกล่าว แจ้งความประสงค์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร 51143 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.