วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลปากตมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์/ผู้สื่อความหมาย และการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย