จัดนิทรรศการโครงการ “นิทรรศการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Spread the love

                              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น และได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดจัดนิทรรศการโครงการ “นิทรรศการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบนิทรรศการ เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น จำนวน 50 อปท. โดยสนับสนุนงานวิชาการเพื่อให้เกิดรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหาร ตามบริบทพื้นที่ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร ทุกกิจกรรมการดำเนินงานเป็นกระบวนการ “สร้างการเรียนรู้” “สร้างความเป็นพลเมือง” และ “สร้างผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม” ในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ ขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ขยายผลในการปฏิบัติจริงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน และได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อที่จะดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

ที่ ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
2 เทศบาลตำบลพุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
3 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
4 เทศบาลตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
6 เทศบาลตำบลน้ำสวย เมืองเลย เลย
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว เมืองเลย เลย
8 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย เมืองเลย เลย
9 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ภูกระดึง เลย
10 เทศบาลตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก

                            การขับเคลื่อนในพื้นที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ผ่านกระบวนการอบรมปฏิบัติการ การติดตาม ประเมินผล และเสริมหนุนทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือพัฒนางานด้านการเกษตรระหว่างองค์กรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และเกษตรกร

                             ผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวยังทำให้เกิดระบบการขับเคลื่อนในพื้นที่ (System) เกิดการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือทั้งระหว่างองค์กรและการบูรณาการทางวิชาการ (Integration) และทำให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ในพื้นที่อันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนท้องถิ่นให้มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค และเกิดเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม

                             โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 1) ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2)ดร.เนตรภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3)ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 1)ดร.อัญชลี โกกะนุช 2)ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ 3)ดร.มาริษา เดอ เบลส์ 4)อาจารย์วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ 5)อาจารย์นฤมล โสตะ และ6)นางสาวสุภาพร นาชม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.