จัดประชุมการตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

Spread the love

จัดประชุมการตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 ก.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุม การตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จุลดิษฐ อุปฮาต เป็นประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย