จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย