จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภททุน Fundamental Fund

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย