จัดประชุมเพื่อติดตามนักวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และงบประมาณเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย