จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

Spread the love

จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุม ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom meeting และ Onsite ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย