วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย