วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย