จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แชร์ไปยังแอพฯ ของท่าน...

                        วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล เป็นพิธีกรบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหสารสนเทศ (อาคาร 20) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย