จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”

Spread the love

                        วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย