นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดของ Platform, Program และ OKR ของการวิจัยตามเอกสาร “เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้าน ววน. พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ 2565”

Spread the love
นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดของ Platform, Program และ OKR ของการวิจัยตามเอกสาร "เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้าน ววน. พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ 2565"

ลิงก์เอกสาร  : https://nriis.nrct.go.th/Download/A4-OKR65_6.11.pdf    

เอกสารแนะนำระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ / แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ววน. ปีงบประมาณ 2565

 

OKRs ของแผนด้าน ววน. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ 2565

 

อ้างอิงที่มาจาก : NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย