ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

Spread the love

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2022” (Online Conference) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน การวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์บุคลากร/นักศึกษา ที่สนใจ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th ทั้งนี้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน ลงทะเบียน
ส่งผลงานวิจัยพร้อมชำระเงิน
(Early bird)
1-31 ธ.ค. 2564
ลงทะเบียน
ส่งผลงานวิจัยพร้อมชำระเงิน
(อัตราปกติ)
1-31 ม.ค. 2565
ระดับชาติ
(นำเสนอผลงานเป็นภาษาไทย)
2,500 บาท 3,000 บาท
ระดับนานาชาติ
(นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ)
4,000 บาท 4,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการดำเนินกิจกรรม

ลำดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
1. เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ พฤศจิกายน 2564
2. เริ่มรับบทความวิจัย 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
3. ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ 28 กุมภาพันธ์ 2565
4. จัดโครงการประชุมนำเสนอผลงาน 21 มีนาคม 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย