ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ในบริบทหลังการระบาดโควิด-19 (Covid-19)” เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการที่สมควรได้รับการส่งเสริมให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในมิติวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี คติ ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น การศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งจากผลกระทบด้านการสังคม การเมืองและวิกฤตการณ์ Covid-19 นอกจากนี้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดให้มีรูปแบบการนำเสนอผลงานวิชาการ 2 รูปแบบ ได้แก่ บทความวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อคาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

สนใจส่งผลงานวิชาการ และเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมดังกล่าวได้ที่ https://pkruconf.pkru.ac.th/ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทร: 098-515-0989

email: pkruculture@pkru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย